Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.
Objednávka sa stane záväznou pre dodávateľa jej potvrdením.

2.
Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po potvrdení objednávky doručiť dodávateľovi všetky podklady potrebné na splnenie objednávky, len ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak. Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku pred dohodnutou dobou dodania.

3.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na vystavenie preddavkovej faktúry za predmet objednávky až do výšky 100% hodnoty objednávky a zároveň si vyhradzuje právo splniť objednávku až po zaplatení sumy, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť v zmysle preddavkovej faktúry. Pokiaľ Objednávateľ zaplatí sumu uvedenú v preddavkovej faktúre, nemá nárok na jej vrátenie, ani v prípade zmeny alebo zrušenia objednávky, pokiaľ sa nedohodne inak.

4.
Doba dodania predmetu splnenia objednávky sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ neposkytne súčinnosť, najmä dodať všetky potrebné materiály potrebné na splnenie objednávky.

5.
Objednávateľ prevezme predmet objednávky a potvrdí jej prevzatie dodávateľovi na dodacom liste. Objednávka sa považuje za splnenú i v prípade, ak objednávateľ bez vážneho dôvodu odmietne prevziať a potvrdiť predmet objednávky, pokiaľ boli splnené všetky podmienky zo strany dodávateľa.

6.
Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za predmet objednávky v čase určenom dodávateľom, ak sa nedohodne inak. Splatnosť faktúry je 7 dní.

7.
Vlastnícke právo k predmetu objednávky prechádza na objednávateľa až okamihom úplného zaplatenia dohodnutej ceny (výhrada vlastníctva).

8.
Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku prostredníctvom tretej osoby.

9.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto objednávky, prípadne jej časti z dôvodu omeškania dodávateľa len, ak táto nebude splnená ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom.

10.
Záručná lehota na kvalitu našich produktov je v trvaní 24 mesiacov. Záruku 36 mesiacov poskytujeme na vybraný tovar (polepy áut s aplikovanou fóliou s trvanlivosťou 5 rokov a 5 – ročným laminom a viac). Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie produktu, poškodenie produktu 3. osobou, poškodenia vzhľadom na vyššiu moc, nerešpektovania našich odporúčaní pri preberaní tovaru a taktiež na prirodzené opotrebovanie produktu.

11.
V prípade reklamácie vyžadujeme nasledovné: fotodokumentácia poškodeného produktu a/alebo odovzdanie tovaru na adrese našej spoločnosti. Náklady s doručením poškodeného tovaru znáša reklamujúci. Reklamácia musí byť uplatnená písomne (e-mail, pošta, fax). Reklamáciu vybavujeme do30 dní odo dňa prijatia písomnej reklamácie.

12.
Záväzkovo právny vzťah z tejto objednávky sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (voľba Obchodného zákonníka).

13.
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto objednávky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným Okresným súdom.

Platné od 10.11.2011